تبلیغات
تاریخ انتشار : یکشنبه 18 مرداد 96

به تعدادی آقا با مدرک کاردان دامپزشکی یا کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی جهت انجام واکسیناسیون دام در کرمانشاه نیازمندیم .
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09188339705